ข้อสอบอัตนัย

1. ศาสนาพุทธ จัดอยู่ในศาสนาประเภทใด

ตอบ  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลก แต่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริง

2.คำสอนเรื่อง ชีวิตเป็นทุกข์ ของ พระพุทธศาสนา หมายถึงข้อใด

ตอบ เพราะว่า ชีวิตเป็นทุกข์ในศาสนาพุทธ คือ ทุกข์ชีวิตต่างก็ต้องประสบความทุกข์ด้วยกัน

ทั้งนั้น ความทุกข์จึงเป็นสัจธรรมของชีวิต

3.ข้อใดคือลักษณะเด่นที่สุดของพุทธศาสนา

ตอบ เพราะพระพุทธสาสนาเน้นการพึ่งพาตัวเอง

ข้อ 1 จริงแล้ว พระพุทธศาสนาก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริง เพียงแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้กำหนดชีวิตมนุษย์

ข้อ 2 ที่ถูก คือ พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมทั้งอดีตและปัจจุบัน

ข้อ 3 มีอยู่จริงในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ใช่จุดที่เน้นที่สุดในพระพุทธศาสนา

4. ผู้กระทำเป็นคนมีศีลธรรม คืออะไร

ตอบ เพราะว่า ศีลธรรม = ศีล(ไม่ทำชั่ว)+ธรรม(ทำดี) ดังนั้นข้อที่เป็นคำตอบต้องไม่ทำชั่ว + ทำดี

ข้อ 1 ไม่ดื่มสุราและไม่ชอบเล่นการพนัน คือ ยังไม่ทำชั่ว แต่ยังไม่ได้ทำดี

ข้อ 3 ไม่ตกปลา คือ ไม่ทำชั่ว แต่ซื้อปลามาเลี้ยงไว้ในตู้โชว์ที่บ้าน บอกไม่ได้ว่าเป็นคนดี บางคนมองว่าทรมานสัตว์ด้วยนะ

ข้อ 4 ไม่ชอบหยิบฉวยของของใคร คือ ไม่ทำชั่ว ส่วนอาสาเป็นสายสืบช่วยตำรวจจับขโมย จริง ๆ ก็เป็นคนดี..แต่บังเอิญว่าข้อนี้ไม่ได้อยู่ในธรรม 5 ของพระพุทธศาสนา

ข้อ 2 ไม่พูดเท็จ คือไม่ทำชั่ว ตรงกับศีลข้อ 4 พูดจาสุภาพต่อคนทั่วไป คือ ทำดี ตามธรรมข้อ 4

5. เอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ คือ

ตอบ เพราะว่า เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา แสดงว่าศาสนาอื่นต้องไม่มี ก็คือ อนัตตา ซึ่ง

ตรงกันข้ามกับเรื่องอาตมัน (อัตตา  ความมีตัวตน)ของศาสนาฮินดู

6.ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด สอดคล้องกับมรรค 8 อะไร

ตอบ  เพราะว่า ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หมายถึงให้เรามีสติ ระมัดระวังตนเอง

7.สังคหวัตถุ 4 คือ

ตอบ เพราะว่า สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นไว้ได้

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s